KringloopToppers Noord-Nederland

Binnen het project KringloopTopper NoordNederland werkt een 10-tal enthousiaste melkveehouders uit Drenthe aan doorontwikkeling van kennis om kringlopen op hun bedrijf verder te sluiten. De bedrijven hebben vier thema’s gedefinieerd waarop meer kennis ontwikkeld moet worden:

  1. Meten=Weten: Welke hoeveelheden worden geoogst en kan bemesting hier op worden aangepast?
  2. Milieuprestaties in beeld: Milieuprestaties beter onderbouwen met kengetallen.
  3. Precisiekringlooplandbouw: De zin- en onzin van precisietechnologie?
  4. Bodem- en graslandbeheer: Hoe kan ondergrondse biodiversiteit worden gemeten en verbeterd?

 

De bedrijven zijn in 2018 en 2019 met de proeven aan de slag gegaan en hebben verschillende resultaten behaald. Op deze pagina zijn de resultaten van de pilots uitgewerkt.

Filmpje eindbijeenkomst melkveehouders

 

 

Operationele groep

Binnen het project ‘KringloopToppers Noord Nederland’ is een operationele groep aan de slag gegaan met de 4 thema’s (Meten = Weten, precisiekringlooplandbouw, bodem- en graslandbeheer & milieuprestaties in beeld).

De operationele groep bestaat uit melkveehouders, adviseurs en onderzoekers. Samen werken zij aan praktische oplossingen voor uitdagingen om kringlopen verder te sluiten. Verschillende meet en sturingsmethoden zijn vergeleken om collega melkveehouders praktische handvaten te geven. Verder is met name bij het thema ‘milieuprestaties in beeld’ gewerkt aan methoden om kringlooplandbouw beter in het landbouw beleid te laten landen.

 

Jaarprogramma:

2017

In het eerste jaar is de projectaanvraag en voorwerk voor het project gedaan. Aangezien het een POP3 project betreft heeft dit veel werk gekost voor we aan de slag konden.

2018

Het tweede jaar stond in het teken van de eerste pilots. Het eerste groeiseizoen binnen het project werd benut om proeven op te zetten. Zo zijn bij de groep bodem- en graslandbeheer verschillende bodemmonsters genomen en zijn deze behandeld met meerdere bodemexperts. Het jaar is afgesloten met een excursie waarbij de resultaten van de verschillende pilotgroepen werden besproken en zijn twee innovatieve bedrijven in Gelderland en Overijssel bezocht.

2019

In 2019 zijn de pilots voortgezet en waar nodig aangepast. Zo is de dataverzameling van de meten = weten groep verder geoptimaliseerd om opbrengsten gedetailleerd te bepalen.

2020

2020 staat in het teken van kennisdeling en afronding. Zo is in januari een boeren avond georganiseerd waarbij betrokken experts en boeren kun kennis en resultaten hebben gedeeld. De masterclass voor beleidsmedewerkers is helaas uitgesteld vanwege de maatregelen rond het Corona virus.

 

Meten = Weten & Precisiekringlooplandbouw

Bij de thema’s meten=weten en precisiekringlooplandbouw zijn verschillende technieken ingezet om de graslandopbrengst in kaart te brengen. De uitkomsten zijn vergeleken en met behulp van bemestingsgegevens is de onttrekking van N & P berekend.

 

Klik hier voor de uitkomsten!

Milieuprestaties in beeld

Het projectgroepje ‘milieuprestaties in beeld’ heeft gewerkt aan het beter inzichtelijk maken van milieuprestaties om hier vervolgens erkenning en ook beloningen voor mogelijk te maken. Er zijn verschillende sessie geweest om milieuprestaties inzichtelijk te maken en er is bijgedragen aan de ontwikkeling van beloningssystemen van de provincie Drenthe en de kringlooplandbouw visie van Minister Carola Schouten.

Bodem- en graslandbeheer

Binnen het project is een groepje veehouders aan de slag gegaan met bodem- en graslandbeheer. Bij deze groep stond het thema ‘Bodembiologie’ centraal. De deelnemers wilden graag weten hoe de hoeveelheid bodembiologie te meten is en hoe dit positief ontwikkeld kan worden.

Klik hier voor de uitkomsten!