Kringlooplandbouw

Het sluiten van bodem-plant-dier-mest kringlopen is van groot belang voor de verduurzaming van de landbouw. Kringloopboeren laten in de praktijk zien hoe zij inputs verlagen, door de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, landbouwmethodes aan te passen en efficiënties verder te verhogen. Ze beperken de verliezen naar het milieu en het klimaat en boeren natuurinclusief. Maar deze boeren laten bovenal zien hoe dit samengaat met een beter economisch rendement. Een goede kwaliteit mest, een optimaal functionerend bodemleven en integraal werken en denken worden daarbij gezien als sleutels tot succes. Deze website biedt kennis en de verhalen van kringloopboeren, laat zien wat bereikt is en waar kringlooplandbouw al invulling krijgt.

Actuele projecten

Project KPI-K

Goed bezig met kringlooplandbouw? Met Kritische Prestatie-indicatoren (KPI) is dat meetbaar. Dit project ontwikkelt en test een basisset van indicatoren die inzetbaar is voor meerdere duurzaamheidsdoelen en sectoren in meerdere regio’s.

In dit project werken Wageningen University en Research, het Louis Bolk Instituut en adviesbureau Boerenverstand samen met de praktijk aan een KPI kringlooplandbouw systeem om de voortgang in kringlooplandbouw op het boerenbedrijf te kunnen monitoren.

Het project ‘Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost’ is een vervolg op het project ‘Doorontwikkeling Kringlooplandbouw Utrecht-Oost’ . Dit project heeft d.m.v. 10 pilot-bedrijven veel kennis en ervaring opgeleverd over het sluiten van de kringlopen op het bedrijf. De omschakeling van de huidige landbouwpraktijken naar kringlooplandbouw vergt een andere mind-set, kennis en ervaring van de agrarische ondernemers. Om de transitie naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw succesvol te maken moeten de huidige agrarische ondernemers, het peloton, op een hoger niveau worden gebracht.

Binnen dit project werken we aan een totale bedrijfsaanpak gericht op lagere stikstofverliezen. Dit project is geïnitieerd door Netwerk Grondig, de belangenbehartiger voor grondgebonden melkveehouders. Binnen het project werken we aan de borging van managementmaatregelen waarmee de stikstofemissie kan worden gereduceerd. In dit project wordt de bijdrage van deze maatregelen onderzocht als het gaat om de ammoniakemissie. Deze aanpak moet op termijn een alternatief bieden voor de verplichte (technische) maatregelen die momenteel worden voorgeschreven om de ammoniakuitstoot te verminderen.

De bodempodcast bestaat uit een serie van 18 podcasts waarin we met verschillende onafhankelijke bodemexperts in gesprek gaan. Daarnaast is er een platform waarop kennis gedeeld wordt en een online vraagbank waar je op elk moment je vragen kunt stellen aan experts of de discussie aan kunt gaan met collega. Het programma is geheel kosteloos!

De online rantsoencursus bestaat uit 8 webinars  verdeeld over het jaar. Daarnaast is er een platform waarop kennis gedeeld wordt en een online vraagbank waar je op elk moment je vragen kunt stellen aan experts of de discussie aan kunt gaan met collega veehouders. De cursus wordt regelmatig aangeboden, kijk op www.mijnrantsoenwijzer.nl voor meer info.

Hoofdlijnen Kringlooplandbouw

Het Ministerie van LNV heeft kringlooplandbouw tot speerpunt gemaakt. Erisman & Verhoeven onderzochten de praktijk van de kringloopboeren en schreven hun aanbevelingen voor het beleid die hier zijn te lezen. Daarna hebben zij een eerste uitwerking voor KPI’s voor kringlooplandbouw gepubliceerd, startpunt voor het groter onderzoeksproject.

Om succesvol te worden in Kringlooplandbouw moeten we terug naar een aantal hoofdlijnen:
  • Zo weinig mogelijk kunstmest en meer mogelijkheden voor de inzet van (verbeterde kwaliteit) dierlijke mest;
        • Ook akkerbouwers de mogelijkheid bieden voor een optimalere inzet van dierlijke mest;
        • Zo weinig mogelijk krachtvoer aanvoeren, zoveel mogelijk restromen en het stimuleren van voer uit de regio;
        • De boer zelf ruimte bieden wanneer en met welke methode de dierlijke mest wordt aangewend;
        • Opheffen van regels die een optimaal bouwplan, samenwerking tussen sectoren en eenvoudige grondruil tussen bedrijven in de weg zit;
        • Een bouwplan gericht op maximale CO2-vastlegging en zo weinig mogelijk emissie van lachgas;
        • Stimuleren van stallen gericht op een betere mestkwaliteit: af van drijfmest en toewerken naar compost;
        • Investeren in zonnepanelen en windmolens op het boerenerf, want die verstoren de bedrijfskringloop niet.

Houd het simpel en vergeet niet dat door heel Nederland vele kringloopboeren al vele jaren laten zien dat deze manier van schoon en zuinig werken ook nog eens het meeste geld oplevert! Ga de kennis halen bij die kringloopboeren, want er is serieus nog een wereld te winnen door beter vakmanschap en meer samenwerking! Bekijk hier de lijst met publicaties waaruit blijkt dat economie en ecologie gelijk op gaan.

Film: Winst met kringlooplandbouw

Een informatieve film over kringlooplandbouw waarin de grondleggers, een aantal kringloopboeren, beleidsmakers en experts aan het woord komen. Ook benieuwd hoe zowel boer als milieu meer winst kunnen behalen met kringlooplandbouw? Bekijk hier de trailer. Voor de volledige film en meer informatie klik op de button.

Meewerkende organisaties

Deze opsomming is nog niet compleet, meer namen volgen!