Wetenschappelijke onderbouwing kringlooplandbouw

Er is al veel (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar de effecten van kringlooplandbouw voor zowel de economische bedrijfsvoering als voor omgeving en milieu. Op deze pagina vind je een overzicht van wetenschappelijk gepubliceerde resultaten over kringlooplandbouw en de potentie voor economie en ecologie.

Publicaties over de economische winst met kringlooplandbouw

The economic potential of agroecology: empirical evidence from Europe

Auteurs: Van der Ploeg, J. D., Barjolle, D., Bruil, J., Brunori, G., Madureira, L. M. C., Dessein, J., & Wezel, A.

Jaar: 2019

Samenvatting:

In dit artikel worden de economische dimensies van agro-ecologische landbouwsystemen bediscussieerd. Er wordt in gegaan op de theorie waarom en hoe deze agro-ecologische systemen potentie hebben voor hogere inkomens dan de conventionele landbouwsystemen. Daarna worden er voorbeelden vanuit Europa genoemd die deze potentie ook echt realiseren. Hieruit komen de enorme kansen die de basis zouden kunnen zijn voor de toekomstige transformatie van het Europese landbouwbeleid, die niet alleen zou zorgen voor duurzamere productie van gezonder voedsel, maar ook het inkomen van de boer aanzienlijk verbeterd. Daarnaast houdt het de belofte van het vergroten van de productieve werkgelegenheid in de landbouw en het verhogen van het totale inkomen dat door de landbouwsector wordt gegenereerd op zowel regionaal als nationaal niveau.

The influence of circular agriculture on the financial performance of dairy farms in the Netherlands

Auteurs: Van de Geest, W., Verhoeven, F., Dirksen, H., Ankersmit, E. & Van den Pol-van Dasselaar, A.

Jaar: 2022

Samenvatting:

Kringlooplandbouw is een oplossing voor de uitputting van grondstoffen en het opwarmen van de aarde. Het doel van deze studie was om inzicht te krijgen op de invloed van kringlooplandbouw op de financiële prestatie van melkveehouderijen. Data van 238 Nederlandse melkveehouders is hierbij geanalyseerd. Kringloop bedrijven hadden een hogere marge dan niet-kringloop bedrijven. Voor alle bedrijven werd een positieve relatie gevonden tussen beweiden en de marge, en tussen eiwit autonomie en de marge. Er werd een negatieve relatie gevonden tussen CO2 emissie en de marge. Kringlooplandbouw combineert milieu en financiële voordelen bij het uitoefenen van beweiden, optimaliseren van krachtvoer gebruik en het optimaliseren van stikstof en fosfor-gebruik efficiëntie op bedrijfsniveau.

Publicaties over de ecologische winst met kringlooplandbouw

Rebalancing soil-plant-animal interactions: towards reduction of nitrogen losses

Auteurs: Verhoeven, F.P.M., Reijs, J.W. & Van Der Ploeg. J.D.

Jaar: 2003

Samenvatting:

De praktijk van de landbouw impliceert een continu proces van het opnieuw vormen en in evenwicht brengen van hulpbronnen. Normaal is dit proces langzaam en nauwelijks op te merken, maar in de transitie naar duurzaamheid is dit versneld en zichtbaarder. Dit proces vereist een zorgvuldige monitoring en grote betrokkenheid bij de boer. Dit artikel is een overzicht dat verschillende aspecten documenteert van de veranderingen die zijn gerealiseerd door twee boerencoöperaties in Noord-Nederland (VEL & VANLA). De boeren verwerken en managen zelf mest, kuil en rantsoen. De nadruk ligt op de indicaties dat de nieuw opkomende balans is gekenmerkt door een hoge N-efficiëntie. In een laatste combinatie van bèta- en gamma-benaderingen wordt aangetoond dat de doelgerichte praktijken van de VEL & VANLA duidelijk nieuwe trajecten en vooruitzichten naar duurzaamheid aangeven. Verder wordt aangetoond dat herkenning van relevante heterogeniteit cruciaal is en dat vergelijkingen tussen bedrijven, zorgvuldige integratie van bèta- en gamma-benaderingen en multivariate analysemethoden nodig zijn.

Effectiviteit van het Alternatieve Spoor in de Noordelijke Friese Wouden.

Auteurs: Sonneveld, M.P.W., Bos, J.F.F.P., Schröder, J.J., Bleeker, A., Hensen, A., Frumau, A., Roelsma, J., Brus, D.J., Schouten, A.J., Bloem, J., de Goede, R. & Bouma, J.

Jaar: 2009, Wageningen, Wageningen UR

Samenvatting:

Bij een deel van de melkveehouderijen in de Noordelijke Friese Wouden (NFW) leeft de wens om mest bovengronds te mogen uitrijden. Een aantal bedrijven volgt daartoe een zogeheten alternatief spoor. Deze strategie bestaat uit een combinatie van maatregelen als een verlaging van de kunstmestgift en het voeren van een eiwitarm en structuurrijk rantsoen. De hoofdvraag binnen dit onderzoek is of toepassing van het alternatieve spoor, inclusief het bovengronds aanwenden van mest, een even lage ammoniakemissie oplevert in vergelijking met bedrijven die dit spoor niet volgen en mest emissiearm aanwenden.

Whole farm strategy to reduce environmental impacts of nitrogen

Auteurs: Sonneveld, M.P.W., Schröder, J.J., de Vos, J.A., Monteny, G.J., Mosquera, J., Hol, J.M.G., Lantinga, E.A., Verhoeven, F.P.M. & Bouma, J.

Jaar: 2006

Samenvatting:

Nederlandse regelgeving voor ammoniakemissie verplicht boeren om drijfmest in de grond te injecteren of in smalle banden aan de oppervlakte te brengen. Voor een commercieel melkveebedrijf in Nederland werd de hypothese geopperd dat de alternatieve landbouwstrategie, inclusief eiwitarm voeren en oppervlakte verspreiden, een even effectief instrument zou kunnen zijn voor het terugdringen van ammoniakemissie. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken hoe het beheer op dit bedrijf zich verhoudt tot stikstof verliezen naar het milieu. Met behulp van een nutriënten-budgetmodel voor dit bedrijf, mede op basis van de bevindingen, is gevonden dat het berekende ammoniakverlies per ton melk (range 5,3–7,5 kg N Mg−1) vergelijkbaar is met het geschatte ammoniakverlies van een conventioneel bedrijf dat geldt dierlijke drijfmest met behulp van voorgeschreven technologieën.

Heeft u aanvullingen voor deze pagina? Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.