Een optimaal rantsoen voor elke situatie

Het samenstellen van een optimaal rantsoen is voor ieder bedrijf een uitdaging. Het rantsoen heeft invloed op velerlei zaken zoals het economisch bedrijfsresultaat, stikstofbenutting en CO2 footprint. Om in elke situatie het juiste rantsoen te maken hebben we een serie van 3 filmpjes gemaakt op verschillende typen bedrijven.

1. Extensief met 100% gras

2. Intensief met gras en voedergewassen

3. Extensief met gras en voedergewassen

 

In elk filmpje komen de stappen voor het bepalen van een (optimaal) rantsoen aan bod. Deze stappen staan in dit document verder uitgewerkt. Per situatie wordt aangeven welke afwegingen mogelijk interessant zijn en hoe het rantsoen verder geoptimaliseerd kan worden.

 

Voor meer informatie zie www.mijnrantsoenwijzer.nl

Rantsoen op extensief bedrijf met 100% gras

Rantsoen op intensief bedrijf met gras en voedergewassen

Extensief bedrijf met gras en voedergewassen

Voor meer informatie zie www.mijnrantsoenwijzer.nl. En download hier de achtergrond informatie.

Onderdeel van het project ‘Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter’, gefinancierd door: