Als kringlooplandbouw betekent dat alle productiefactoren in de kringloop optimaal worden benut, dan moet kringlooplandbouw ook bedrijfseconomisch heel gunstig uitpakken. De praktijk is echter weerbarstiger. De intensiteit van het bedrijf speelt een grote rol, plus het aandeel jongvee, en vlak ook de factor ‘boer’ niet uit.